Velden zijn niet correct ingevuld

Ledenvergadering

Donderdag 29 november is de jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda Ledenvergadering 29 november 2018

Aanvang 20:00 uur

1.     Opening door voorzitter

2.     Ingekomen stukken

3.     Verkiezing bestuursleden

Aftredend en niet herkiesbaar: Roel Zuidema

4.     Vaststellen notulen vorige ledenvergadering d.d. 7 december 2017

5.     Jaarverslag secretaris 2017-2018

6.     Jaarverslag penningmeester 2017-2018 en vaststelling begroting 2018-2019

7.     Verslag kascommissie 2017-2018

8.     Verkiezing nieuwe leden kascommissie 2018-2019

9.     Vaststelling contributie per 1 juli 2019

10.  Pauze

11.  Verslagen commissies 2017-2018
- Sponsorcommissie
- Voetbalcommissies
- Jeugd
- Kantine
- Accommodatie

12.  Rondvraag

13.  Sluiting door voorzitterNaar overzicht