Beleidsplannen

Beleidsplan

Beleidsplan VV Hoogeveen >>

Organogram VV Hoogeveen >>

Jeugdbeleidsplan VV Hoogeveen >>

Via bovenstaande links kunt u het beleidsplan bekijken en de daaraan gekoppelde documenten. In dit plan zijn de doelen en geplande activiteiten voor de komende jaren vastgelegd. Het zou natuurlijk niet goed zijn als die doelen en activiteiten zomaar uit de lucht kwamen vallen. Daarom wordt in de eerste hoofdstukken uiteengezet, welke kant we op willen met de club en waarom we dat willen. Dat laatste vraagstuk komt heel dichtbij de kern van wie wij als club willen zijn en hoe wij dat “eigene” willen behouden en ontwikkelen. Uiteraard is dat vraagstuk niet los te zien van de ontwikkelingen in de (lokale) samenleving. Een voetbalclub is immers geen eiland en zal zich te allen tijde rekenschap moeten geven van veranderingen in de maatschappij. Sterker nog, die maatschappelijke ontwikkelingen zouden een stimulans moeten zijn om de vereniging telkens opnieuw uit te vinden. Want een vereniging is nooit een doel op zichzelf; zij is er voor de mensen die daar een bepaalde behoefte mee hopen te kunnen invullen. Een vereniging zal altijd alert moeten zijn op veranderingen in de behoeftepatronen van mensen en zal daar tijdig op moeten inspelen. De kunst is om dat op een zodanige manier te doen, dat de eigenheid van de club in stand blijft.

Het bewaken van dat evenwicht tussen het doorvoeren van vernieuwingen en het bewaken van de clubcultuur is een belangrijke uitdaging voor het Bestuur. Ons antwoord op die uitdaging vindt u terug in dit plan. Als motto voor de komende jaren hebben wij gekozen voor de volgende slogan: ‘v.v. Hoogeveen, de volksclub waar voetbal leeft’. Kernwoorden hierbij zijn dynamisch, sociaal, gezellig en ambitieus.

Direct valt echter op dat wij ons als club willen ontwikkelen (dynamisch) en dat wij nadrukkelijk ook bepaalde doelen willen nastreven (ambitieus). Dit alles echter zonder voorbij te gaan aan de ontwikkelingen in de maatschappij en de sociale rol die een vereniging daarin zou kunnen spelen. Ook hierin is de tweeledige uitdaging terug te vinden: Wel blijven ontwikkelen als vereniging, maar ook altijd oog hebben voor belangrijke sociale en menselijke waarden in het leven. Voetbal is de kernactiviteit, maar de wijze waarop we dat én alles er om heen met elkaar beleven gebeurt op (h)echte wijze.

Het moment waarop dit beleidsplan verschijnt is niet helemaal willekeurig gekozen. Het bestuur wil namelijk een bestuurlijke reorganisatie doorvoeren. Het uitganspunt daarbij is, dat het Bestuur meer op hoofdlijnen wil gaan besturen en dat de activiteiten op de verschillende werkgebieden moeten worden uitgevoerd door zogenaamde Bestuursgroepen. Deze Bestuursgroepen vallen uiteraard onder de eindverantwoordelijkheid van het Bestuur, maar hebben bij de uitvoering van het werk een relatief grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het voorliggende beleidsplan heeft mede tot doel, om de toekomstplannen van de verschillende Bestuursgroepen vast te leggen en op elkaar af te stemmen. Zo vormt dit beleidsplan een samenhangend richtsnoer voor het verenigingsbeleid in de komende jaren.

De opbouw van dit beleidsplan is als volgt: De eerste hoofdstukken bestaan uit een externe analyse van relevante ontwikkelingen in de omgeving en een interne analyse van onze vereniging zelf. Uit deze analyses wordt een SWOT analyse gedestilleerd, welke op zijn beurt de basis is voor de hoofdstukken over de visie van de club en het voorgenomen beleid. De laatste hoofdstukken bestaan uit een beschrijving van de bestuurlijke organisatie en uit de vastlegging van de doelstellingen en activiteiten op de verschillende bestuurlijke aandachtsgebieden.

Het Bestuur wil iedereen bedanken die (in welke vorm dan ook) een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het beleidsplan. Wij vertrouwen erop, dat dit plan een stevig fundament vormt voor het te voeren beleid in de komende jaren. Wij wensen iedereen veel succes toe bij de uitvoering van het voorgenomen beleid en bij ons streven om de gestelde doelen te realiseren. Opdat we, als we in 2020 terugkijken op wat we in de jaren daarvoor hebben bereikt, ook dan nog vol overtuiging kunnen verwijzen naar ons motto: ‘v.v. Hoogeveen, de volksclub waar voetbal leeft’.

Hoogeveen, augustus 2016

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!